ab-tc

KOBİ Koçluğu ve Uluslararası Ticaret için Akdeniz İş Diyaloğu

Beklenen Sonuçlar
 • TR33 bölgesindeki odaların KOBİ'leri için koçluk ve uluslararası ticaret hizmetleri konusunda kurumsal kapasiteleri güçlendirildi.
 • TR33 bölgesindeki odalar ile İtalya, Yunanistan ve İspanya'daki odalar arasında sürdürülebilir iş diyaloğu kuruldu.
 • TR33 bölgesindeki KOBİ'lerin ticarileştirme kapasiteleri arttı; TR33 bölgesi odalarında koçluk ve Uluslararası Ticaret Hizmetleri geliştirildi.
 • Odalar arası en iyi uygulamalar paylaşıldı.
Genel Amaç

TR33 bölgesindeki odalar ve AB'deki meslektaşları arasındaki iş diyaloğunu güçlendirmek;

Spesifik Hedefler
 • KOBİ'lere yönelik koçluk ve uluslararası ticaret hizmetleri konusunda TR33 bölgesindeki odaların kapasitesini güçlendirmek.
 • KOBİ'lerin ticarileştirme alanındaki kapasitesini arttırmak ve TR33 bölgesinde ekonomik kalkınmayı desteklemek.
 • Türkiye ve AB odaları arasında ağ oluşturma ve en iyi uygulama alışverişini artırma fırsatlarını arttırmak.
 • TR33 bölgesinde genç ve kadın girişimcilere destek olmak.
Hedef Gruplar

Uşak, Kütahya ve Manisa Ticaret Odası'nın TR33 bölgesinde ve İtalya, Yunanistan ve İspanya'da odaları (toplam 6 oda); koçluk alan 30 KOBİ ve TR33 bölgesinde uluslararası destek alan 150 KOBİ (Toplamda 180 KOBİ)

Nihai Yararlanıcılar

Hedeflenen odaların personeli ve yöneticileri; TR33 bölgesinde KOBİ'lerin işverenleri ve çalışanları; hedeflenen bölge ve şehirlerde iş eko-sistemi ve işle ilgili kurumlar; Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler

Temel Faaliyetler
 1. Açılış toplantısı;
 2. KOBİ koçluk eğitim modülünün geliştirilmesi
 3. KOBİ'ler için koçluk ekipleri oluşturmak;
 4. Yunanistan, İspanya ve İtalya'ya Çalışma ziyaretleri;
 5. Koçluk ve uluslararası ticaret eğitim modülünün sonuçlandırılması
 6. Kobi Koçlarının eğitimi;
 7. Koçluk modeli ve uluslararası ticaret eğitim programı
 8. Proje web sitesinin kurulması – B2B Bölümü
 9. Seçilen KOBİ'ler için TR33 bölgesinde) koçluk hizmetlerinin uygulanması;
 10. TR33 bölgesi odalarında tek noktadan Danışmanlık hizmeti masaları kurulması;
 11. KOBİ'ler için uluslararası ticaret ve devlet destekleri için bilgilendirme toplantısı
 12. AB odalarının ticarileştirilmesi için TR33 bölgesine çalışma ziyareti;
 13. Kapanış toplantısı ve nihai raporun hazırlanması
Proje Süresi

15 ay

Toplam Bütçe

192.536,44 €

Koordinatör Faydalanıcı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

Eş Faydalanıcılar
 • Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası; Türkiye
 • Manisa Ticaret ve Sanayi Odası; Türkiye
 • Caceres Ticaret ve Sanayi Odası; İspanya
 • Viterbo Ticaret ve Sanayi Odası; İtalya
 • Selanik Ticaret ve Sanayi Odası; Yunanistan

Mediterranean Business Dialogue for SME Coaching and International Trade

Estimated Results
 • Institutional capacities on coaching and international trade services for SMEs of the chambers in TR33 Region strengthened;
 • Sustainable business dialogue between chambers in TR33 Region and Chambers in Italy, Greece and Spain established;
 • Commercialization capacities of the SMEs in TR33 region increased; services for coaching and international trade in the chambers of TR33 region developed;
 • Best practices between chambers shared;
Overall Objective(s)

To strengthen business dialogue between Chambers in TR33 Region and their counterparts in the EU;

Specific Objective(s)
 • To strengthen the capacity of Chambers in TR33 Region on coaching and international trade services for SMEs;
 • To increase the capacity of SMEs in the field of commercialization and support economic development in the TR33 region;
 • To increase opportunities of networking and exchange of best practices between chambers from Turkey and the EU;
 • To support young and women entrepreneurs in TR33 region;
Target Groups

Uşak, Kütahya and Manisa Chamber of Commerce’s in TR33 Region and Chambers in Italy, Greece and Spain (6 chambers in total); 30 SMEs receiving coaching and 150 SMEs receiving support for international trade in TR33 region (180 SMEs in total)

Final Beneficiaries

Staff and managers of targeted Chambers; employers and workers of SMEs in the TR33 region; business eco-system and business related institutions in the targeted region and cities; young entrepreneurs and women entrepreneurs

Main Activities
 1. Kick-off meeting;
 2. Developing SME coaching training module
 3. Establishing coaching teams for SMEs;
 4. Study-visit to Greece, Spain and Italy;
 5. Finalisation of coaching and international trade training module
 6. Training of coaches;
 7. Coaching model and international trade training program
 8. Establishment of project web site with b2b section
 9. Implementation of coaching services in each province of TR33 region for selected SMEs;
 10. Establishing one-point consulting service desks in the chambers of TR33 region;
 11. Information meeting for international trade and government supports for SMEs
 12. Study visit of EU chambers to TR33 region for commercialization;
 13. Closing event and drafting final report
Total Duration of The Action

15 months

Total Budget for The Action

192.536,44 €

Coordinator Beneficiary

Uşak Chamber of Commerce and Industry

Co-Beneficiaries
 • Kütahya Chamber of Commerce and Industry; Turkey
 • Manisa Chamber of Commerce and Industry; Turkey
 • Caceres Chamber of Commerce and Industry; Spain
 • Viterbo Chamber of Commerce and Industry; Italy
 • Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry; Greece

Confronto commerciale mediterraneo per il coaching delle PMI e il commercio internazionale

Risultati Stimati
 • Rafforzate le capacità istituzionali in materia di coaching e servizi di commercio internazionale per le PMI delle Camere della Regione TR33;
 • Si è instaurato un dialogo commerciale sostenibile tra le Camere della Regione TR33 e le Camere in Italia, Grecia e Spagna;
 • Aumento delle capacità di commercializzazione delle PMI della regione TR33; sviluppo dei servizi di coaching e del commercio internazionale nelle camere della regione TR33;
 • Condivisione delle migliori pratiche tra le Camere;
Obiettivi Generali

Rafforzare il dialogo commerciale tra le Camere della regione TR33 e le loro controparti nell'UE;

Obiettivo(i) Specifico(i)
 • Rafforzare la capacità delle Camere nella Regione TR33 in materia di coaching e servizi di commercio internazionale per le PMI;
 • Aumentare la capacità delle PMI nel campo della commercializzazione e sostenere lo sviluppo economico nella regione TR33;
 • Aumentare le opportunità di networking e di scambio di buone pratiche tra le Camere della Turchia e dell'UE;
 • Sostenere i giovani e le donne imprenditrici nella regione TR33;
Gruppi Target

Camere di Commercio di Uşak, Kütahya e Manisa nella regione TR33 e Camere in Italia, Grecia e Spagna (6 camere in totale); 30 PMI che ricevono coaching e 150 PMI che ricevono sostegno per il commercio internazionale nella regione TR33 (180 PMI in totale)

Beneficiari Finali

Personale e dirigenti delle Camere interessate; datori di lavoro e lavoratori delle PMI nella regione TR33; ecosistemi aziendali e istituzioni collegate alle imprese nella regione e nelle città interessate; giovani imprenditori e donne imprenditrici.

Attività Principali
 1. Incontro d'inizio;
 2. Sviluppo del modulo di formazione per il coaching delle PMI
 3. Creazione di squadre di coaching per le PMI;
 4. Visite di studio in Grecia, Spagna e Italia;
 5. Completamento del modulo di coaching e di formazione per il commercio internazionale
 6. Formazione dei formatori;
 7. Modello di trainer e programma di formazione per il commercio internazionale
 8. Creazione del sito web del progetto con sezione b2b
 9. Implementazione di servizi di coaching in ogni provincia della regione TR33 per le PMI selezionate;
 10. Istituzione di sportelli di consulenza in un unico punto nelle camere della regione TR33;
 11. Incontro informativo per il commercio internazionale e il sostegno governativo alle PMI
 12. Visita di studio delle camere dell'UE nella regione TR33 per la commercializzazione;
 13. Evento di chiusura e redazione della relazione finale.
Durata Totale Dell'azione

15 mesi

Bilancio Totale Dell'azione

192.536,44 €

Coordinatore Beneficiario

Camera di Commercio e Industria di Uşak

Cobeneficiari
 • Camera di Commercio e Industria di Kütahya; Turchia
 • Camera di Commercio e Industria di Manisa; Turchia
 • Camera di Commercio e Industria di Caceres; Spagna
 • Camera di Commercio e Industria di Viterbo; Italia
 • Camera di Commercio e Industria di Salonicco; Grecia

Μεσογειακός Επιχειρηματικός Διάλογος για την Προαγωγή των ΜμΕ και το Διεθνές Εμπόριο

Εκτιμώμενα αποτελέσματα
 • Ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων στις υπηρεσίες coaching και διεθνούς εμπορίου για τις ΜΜΕ των Επιμελητηρίων στην περιοχή TR33.
 • Δημιουργία βιώσιμου επιχειρηματικού διαλόγου μεταξύ Επιμελητηρίων στην περιφέρεια TR33 και Επιμελητηρίων στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία.
 • Αύξηση της ικανότητας εμπορευματοποίησης των ΜΜΕ στην περιοχή TR33. Ανάπτυξη υπηρεσιών για coaching και διεθνές εμπόριο στα Επιμελητήρια της περιοχής TR33 ·
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Επιμελητηρίων.
Συνολικοί στόχοι

νίσχυση του επιχειρηματικού διαλόγου μεταξύ Επιμελητηρίων στην περιοχή TR33 και των ομολόγων τους στην ΕΕ·

Ειδικοί στόχοι
 • Ενίσχυση της ικανότητας των Επιμελητηρίων στην Περιφέρεια TR33 στην παροχή υπηρεσιών coaching και διεθνούς εμπορίου για τις ΜΜΕ.
 • Να αυξηθεί η ικανότητα των ΜΜΕ στον τομέα της εμπορευματοποίησης και να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή TR33.
 • Να αυξηθούν οι ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ Επιμελητηρίων από την Τουρκία και την ΕΕ.
 • Υποστήριξη νέων και γυναικών επιχειρηματιών στην περιοχή TR33.
Ομάδες στόχου

Εμπορικό Επιμελητήριο Uşak, Kütahya και Manisa στην Περιφέρεια TR33 και Επιμελητήρια στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία (συνολικά 6 επιμελητήρια) · 30 ΜΜΕ που λαμβάνουν υποστήριξη μέσω coaching και 150 ΜΜΕ που λαμβάνουν υποστήριξη για το διεθνές εμπόριο στην περιοχή TR33 (180 ΜΜΕ συνολικά)

Τελικοί δικαιούχοι

Προσωπικό και διευθυντές στοχευμένων Επιμελητηρίων · εργοδότες και εργαζόμενοι ΜΜΕ στην περιοχή TR33 · επιχειρηματικό οικοσύστημα και επιχειρηματικά ιδρύματα στην στοχοθετημένη περιοχή και πόλεις · νέοι επιχειρηματίες και γυναίκες επιχειρηματίες

Κύριες δραστηριότητες
 1. Έναρξη συνάντησης.
 2. Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ενότητας coaching ΜΜΕ
 3. Δημιουργία ομάδων coaching για ΜΜΕ
 4. Επίσκεψη μελέτης στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.
 5. Ολοκλήρωση της ενότητας κατάρτισης coaching και διεθνούς εμπορίου
 6. Εκπαίδευση των καθοδηγητών (coaches).
 7. Πρότυπο coaching και πρόγραμμα κατάρτισης διεθνούς εμπορίου
 8. Δημιουργία ιστοσελίδας έργου με ενότητα b2b
 9. Υλοποίηση υπηρεσιών coaching σε κάθε επαρχία της περιοχής TR33 σε επιλεγμένες ΜΜΕ.
 10. Δημιουργία γραφείων συμβουλευτικών υπηρεσιών ενός σημείου στα Επιμελητήρια της περιοχής TR33.
 11. Ενημερωτική συνάντηση για το διεθνές εμπόριο και την κυβερνητική υποστήριξη για τις ΜΜΕ
 12. Επίσκεψη μελέτης των επιμελητηρίων της ΕΕ στην περιοχή TR33 για εμπορευματοποίηση.
 13. Εκδήλωσης λήξης και σύνταξη τελικής έκθεσης
Συνολική διάρκεια της δράσης

15 μήνες

Συνολικός προϋπολογισμός για τη δράση

192.536,44 €

Δικαιούχος συντονιστής

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Uşak

Συνδικαιούχοι
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Kütahya; Τουρκία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Manisa; Τουρκία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Caceres; Ισπανία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Viterbo Ιταλία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Ελλάδα

Diálogo Empresarial Mediterráneo para el Coaching de Pymes y el Comercio Internacional

Resultados Estimados
 • Se fortalecieron las capacidades institucionales en servicios de coaching y comercio internacional para las PYME de las cámaras de la Región TR33;
 • Se estableció un diálogo empresarial sostenible entre las cámaras de la región TR33 y las cámaras de Italia, Grecia y España;
 • Aumentó la capacidad de comercialización de las PYME en la región TR33; servicios de coaching y comercio internacional en las cámaras de la región TR33 desarrollado;
 • Mejores prácticas entre cámaras compartidas;
Objetivos Generales

Fortalecer el diálogo empresarial entre las Cámaras de la Región TR33 y sus homólogos de la UE;

Objetivos Específicos
 • Fortalecer la capacidad de las Cámaras de la Región TR33 en servicios de coaching y comercio internacional para las PYME;
 • Aumentar la capacidad de las PYME en el ámbito de la comercialización y apoyar el desarrollo económico en la región TR33;
 • Aumentar las oportunidades de creación de redes y el intercambio de mejores prácticas entre las cámaras de Turquía y la UE;
 • Apoyar a jóvenes y mujeres emprendedoras en la región de TR33;
Grupos Objetivo

Cámaras de Comercio de Uşak, Kütahya y Manisa en la región del TR33 y Cámaras de Italia, Grecia y España (6 cámaras en total); 30 PYMES que reciben formación y 150 PYMES que reciben apoyo para el comercio internacional en la región del TR33 (180 PYMES en total).

Beneficiarios Finales

El personal y los gerentes de las Cámaras específicas; empleadores y trabajadores de las PYME en la región TR33; ecosistema empresarial e instituciones relacionadas con las empresas en la región y las ciudades objetivo; jóvenes emprendedoras y mujeres empresarias.

Principales Actividades
 1. Reunión de inicio;
 2. Desarrollo del módulo de capacitación de coaching para pymes;
 3. Establecer equipos de coaching para las PYME;
 4. Estudio-visita a Grecia, España e Italia;
 5. Finalización del coaching y del módulo de formación en comercio internacional;
 6. ormación de los técnicos;
 7. Modelo de coaching y programa de capacitación en comercio internacional;
 8. Establecimiento del sitio web del proyecto con sección b2b;
 9. Aplicación de servicios de coaching en cada provincia de tr33 región para determinadas PYME;
 10. Establecimiento de mostradores de servicios de consultoría de un punto en las cámaras de la región TR33;
 11. Reunión informativa para el comercio internacional y apoyo gubernamental a las PYME;
 12. Visita de estudio y trabajo de las cámaras de la UE a la región TR33 para su comercialización;
 13. Evento de clausura y redacción del informe final.
Duración Total De La Acción

15 meses

Presupuesto Total De La Acción

192.536,44 Euros

Beneficiario Principal

Cámara de Comercio e Industria de Uşak

Co-Beneficiarios
 • Cámara de Comercio e Industria de Kütahya; Turquía
 • Cámara de Comercio e Industria de Manisa; Turquía
 • Cámara de Comercio e Industria de Cáceres; España
 • Cámara de Comercio e Industria de Viterbo; Italia
cfcu
Eurochambres
civilsociety
tobb
usaktso
kutso
manisa tso
camara cco
viterbo
selanik-cco

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sarayaltı Mahallesi Kılcan Caddesi No:1 64100 Uşak, Türkiye.

☎ +90 276 227 0203
info@mebdb2b.org